• Competitividad y Desarrollo Económico Local, Diagnóstico y Plan de Acción, San José Costa Rica - Idencity

OBJECTIU

L’objectiu final d’aquest projecte és ordenar i planificar totes aquelles actuacions necessàries per definir una ESTRATÈGIA FERMA ORIENTADA A ENFORTIR LA COMPETITIVITAT I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL DE SAN JOSÉ.

Fins arribar al propòsit final de concretar l’estratègia de desenvolupament competitiu i econòmic, el treball realitzat  es divideix en quatre etapes seqüencials, que són: (1) contextualitzar l’estat en el que es troba San José en termes de competitivitat i desenvolupament econòmic local a nivell macro/micro; (2) desenvolupar una visió més detallada del territori i de la seva posició competitiva i econòmica a partir de la recopilació d’informes propis del territori i de l’estructuració i sistematització de la informació obtinguda; (3) posicionar el municipi de San José al voltant d’una sèrie d’indicadors proposats per avaluar els nivells de competitivitat i desenvolupament econòmic local per a la regió i (4) capturar les principals percepcions obtingudes tant dels diferents tallers participatius realitzats com de totes les reunions realitzades sobre el terreny.

DESCRIPCIÓ

Com a resultat del treball d’anàlisi i d’estructuració dels resultats obtinguts en aquestes quatre parts, es determina cap a on hauria d’encaminar-se el desenvolupament competitiu de San José: quins àmbits han de rebre una major atenció, quines intervencions resulten més adequades d’acord als objectius establerts, quina és la millor manera d’instrumentalitzar aquestes actuacions i quin calendari d’accions es pot fixar per la seva implementació efectiva. S’ha de destacar que el treball “San José: Diagnòstic de competitivitat i DEL” és el resultat del desenvolupament d’un projecte associat a l’enfortiment de la metodologia ICES: “Implementació de la Metodologia ICES (extensió a noves àrees): Foment de la competitivitat i el desenvolupament econòmic local  observant la generació d’ocupació productiu a les ciutats intermèdies de ALC”, procés que ha estat liderat i finançat per la Iniciativa Ciutats Emergents i Sostenibles del BID.