• Teatre Auditori Sant Cugat Catalunya

DESCRIPCIÓ

Sovint, l’administració públic local té, ja sigui implícita o explícitament, una sèrie d’objectius estratègics i de gestió que estan establerts a uns pressupostos, a un pla estratègic o, inclús, a un programa electoral.
No obstant això, en moltes ocasions, aquestes administracions tenen sèries dificultats per incorporar aquests objectius estratègics i de gestió dins del propi sistema de gestió pública local. Aquestes dificultats impedeixen, per exemple:

  • Informar i alinear a tota l’organització en relació als objectius existents.
  • Detectar les relacions existents entre els diferents objectius establerts.
  • Identificar clarament les responsabilitats.
  • Identificar els valors desitjats (metes) establerts pels objectius.
  • Identificar els indicadors que permeten avaluar l’evolució de la gestió.
  • Identificar l’evolució temporal desitjada d’aquests indicadors.
  • Identificar els programes i accions requerits per assolir els objectius establerts.
  • Vincular els pressupostos als objectius estratègics.

Aquest ha estat el cas del municipi de Sant Cugat que, si bé tenia una estratègia clarificada a partir de la identificació d’uns objectius concrets, aquests no havien estat traduïts a la realitat operativa i de gestió municipal.

Amb el projecte “De l’estratègia a l’eficiència operativa” es va aconseguir desenvolupar aquesta translació.